INFORMARE
CU PRIVIRELA PRELUCRAREA DATELOR CU CARCATER PERSONA
L
1. Identitatea operatorului: Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj este operator de date cu caracter personal notificat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu nr. 1974.
        Instituția noastră prelucrează, prin mijloace automatizate și manuale,  următoarele categorii de date cu caracter personal: numele şi prenumele, prenumele părinților, sexul, data şi locul naşterii, datele din actele de stare civilă, adresa de domiciliul/reşedinţă, profesia, studiile, starea civilă, situaţia militară, imaginea digitală, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate. Activitățile specifice de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt reglementate în principal prin următoarele acte normative:
        - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
        - Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Scopul prelucrării: Datele cu caracter personal ale cetăţenilor români sunt prelucrate de instituția noastră în următoarele scopuri: evidenţa persoanelor şi stare civilă. Potrivit prevederilor acestor acte normative, actualizarea şi valorificarea datelor din  Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor (R.N.E.P.) se realizează de către Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date (D.E.P.A.B.D.) din cadrul M.A.I. și de către serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor.

3. Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal prelucrate de instituția noastră sunt instituţiile/autoritățile cu atribuţii în domeniile: apărare, ordine publică, securitate naţională şi justiție, administrație publică, sănătate, fiscal, asigurări sociale de stat, la care se adaugă unele persoane juridice de drept privat, în condițiile legii.
        Prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, nu se aplică prelucrărilor de date cu caracter personal efectuate în cadrul activităților în domeniul apărării și siguranței naţionale, conform  art. 2 alin. (7) din această lege.
        De asemenea, în situațiile prevăzute de art. 16 alin. (1), coroborat cu art. 2 alin. (5) din aceeași lege, prevederile  art. 13 nu se aplică în cazul prelucrărilor de date cu caracter personal efectuate în cadrul activităților de prevenire, cercetare și reprimare a infracțiunilor și de menținere a ordinii publice, precum și al altor activități desfășurate în domeniul dreptului penal, dacă prin aplicarea acestora este prejudiciată eficiența acțiunii sau obiectivul urmărit în îndeplinirea atribuțiilor legale ale autorităților publice.

4. Informații suplimentare: Datele personale sunt colectate cu ocazia depunerii documentelor necesare în vederea eliberării actelor de identitate, în aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau sunt comunicate de către instituțiile prevăzute la art. 9 alin. (4) din același act normativ.
        În conformitate cu dispoziţiile art. 12-14 din Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele vizate au următoarele drepturi:
        - dreptul la informare;
        - dreptul de acces la datele personale proprii;
        - dreptul de intervenţie asupra datelor.
        Dreptul de opoziţie, prevăzut la art. 15 din lege, nu poate fi exercitat în cazul prelucrărilor efectuate de către instituția noastră, în condițiile expuse anterior, întrucât datele cu caracter personal sunt prelucrate în temeiul unor prevederi legale exprese și, prin urmare, persoana vizată nu se poate opune la această prelucrare, după cum este prevăzut în art. 15 alin. (1).
        Exercitarea acestor drepturi se poate realiza prin intermediul unor cereri scrise, datate şi semnate adresate instituției noastre.
        Totodată, Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, recunoaște și garantează următoarele drepturi ale persoanei vizate:
        - dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17)
        - dreptul de a se adresa justiţiei (art. 18).

- Înregistrarea naşterii - Înregistrarea căsătoriei - Divorţul pe cale administrativă - Înregistrarea decesului - Rectificarea actelor de stare civilă - Transcrierea certificatelor şi extraselor de stare civilă procurate din străinătate - Schimbarea de nume pe cale administrativă - Eliberarea certificatelor de stare civilă - Eliberarea extraselor multilingve - Eliberarea certificatului privind domiciliul înregistrat în R.N.E.P.
- Aspecte generale privind eliberarea actelor de identitate - Eliberarea primei cărţi de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani - Eliberarea primei cărţi de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani - Eliberarea cărţii de identitate în cazul expirării, modificării datelor de stare civilă, anulării, atribuirii unui nou C.N.P., schimbării sexului sau a fizionomiei - Eliberarea cărţii de identitate la schimbarea domiciliului - Eliberarea cărţii de identitate la dobândirea cetăţeniei române - Eliberarea cărţii de identitate la schimbarea domiciliului din străinătate în România - Eliberarea cărţii de identitate în cazul pierderii, furtului, distrugerii sau deteriorării actului de identitate - Eliberarea cărţii de identitate ca urmare a preschimbării buletinului de identitate - Eliberare cărţii de identitate provizorie - Eliberarea cărţii de identitate provizorii cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România - Înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei - Contravaloarea actelor de identitate - Dovada adresei de domiciliu/reşedinţă
- Stare civilă - Evidenţa persoanelor - Date cu caracter personal
BINE AŢI VENIT PE SITEUL NOSTRU !
DIRECȚIA COMUNITARĂ JUDEȚEANĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR GORJDIRECȚIA COMUNITARĂ JUDEȚEANĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR GORJ
Statistică vizitatori

- Informare cu privirela prelucrarea datelor cu carcater personal - Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal - Furnizarea datelor cu carcater persoanal din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor - Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.)