FURNIZAREA DATELOR CU CARCATER PERSOANAL
DIN REGISTRUL NAŢIONAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR
        Persoanele fizice sau juridice pot solicita, in baza unor cereri scrise motivate, comunicarea unor date cu caracter personal din Registrul national de evidenta a persoanelor, referitoare la:
        - date de stare civila (numele, prenumele, data si locul nasterii, cat si prenumele parintilor persoanelor in cauza);
        - date referitoare la actele de identitate eliberate persoanelor despre care sunt solicitate informatii;
        - date referitoare la domiciliile si resedintele acordate;
        - date referitoare la codul numeric personal atribuit.

        In situatia in care o persoana fizica solicita transmiterea unor date cu caracter personal, prin intermediul unui cabinet individual de avocatura, este necesara formularea unei cereri scrise in acest sens, ce va fi depusa, spre competenta solutionare, la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor pe raza caruia se afla sediul acestui cabinet sau, dupa caz, la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor pe raza caruia domiciliaza persoana fizica ale carei date sunt solicitate.

        Activitatea de furnizare a unor date cu caracter personal din Registrul national de evidenta a persoanelor este reglementata de OUG nr.97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 290/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de Legea nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare. Potrivit acestor acte normative, furnizarea unor date cu caracter personal se poate realiza numai dupa obtinerea, in prealabil, a consimtamantului scris al persoanelor vizate.

Consimtamantul persoanelor vizate nu este necesar atunci cand exista un temei legal justificat.

        Se considera temei legal justificat, solicitarile unor date cu caracter personal primite din partea organelor de politie, Ministerului Apararii Nationale, Serviciului Roman de Informatii, Parchetului, Justitiei, institutilor specializate de ocrotire sociala cu privire la minori sau alte persoane indreptatite la ocrotire, persoane fizice ale caror interese legitime sunt probate prin inscrisuri ce fac dovada temeiului legal justificat, persoanelor fizice care solicita comunicarea unor date proprii de evidenta persoanelor etc.

        Potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr.84/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 372/2002, competenta solutionarii acestui tip de cereri revine:
        - Serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor - pentru cererile formulate atat de persoanele juridice, cat si de persoanele fizice, conform art.5 lit.e) din O.G.nr.84/2001;
        - Inspectoratului National pentru Evidenta Persoanelor, pentru cererile formulate de persoanele juridice, conform art.14 alin.(1) lit.e din O.G. nr.84/2001 si pentru cererile depuse de cetatenii romani care si-au stabilit domiciliul in strainatate anterior anului 1989 sau de reprezentantii lor legali privind comunicarea datelor de identificare cu care acestia figureaza inscrisi in evidente, conform art. 14 alin. (1) lit. e^1 din OG nr. 84/2001.
        Taxa pentru furnizarea datelor este diferentiata in functie de volumul acestora, astfel:
        -conform dispozitiilor art. 10 alin.(1) si (2) din OUG nr.97/2005, coroborate cu dispozitiile O.U.G. nr. 59/2005 privind unele masuri de natura fiscala pentru punerea in aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, pentru solutionarea unor cereri punctuale/volum redus, taxele pentru furnizarea datelor sunt, in prezent, de 4 lei RON/ persoana si se achita in contul bugetului de stat (cand furnizarea este facuta de INEP), respectiv in contul serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor care inregistreaza cererile; in conformitate cu prevederile Legii nr.117/1999 privind taxa extrajudiciara de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare, fiecare cerere va fi timbrata cu un timbru fiscal in valoare de 1 leu RON.
        - pentru cererile la care se solicita un volum mare de date cu caracter personal, ce presupune exploatarea sistemelor informatice, taxa pentru furnizare date este de 120 lei (RON) /ora exploatare sistem informatic central sau 6,5 lei (RON) /ora exploatare sistem informatic teritorial; potrivit prevederilor art.10 alin.(3) (4) si (5) din OUG nr.97/2005, furnizarea datelor se face in conditiile stabilite de lege, pe baza de protocol, incheiat intre MIRA, prin CNABDEP, si beneficiar, care va contine, in mod obligatoriu, destinatia datelor, volumul si structura acestora, suportul pe care se livreaza si masurile de protectie si securitate a datelor prevazute de lege, iar beneficiarii vor semna un angajament prin care se obliga sa utilizeze datele numai pentru destinatia stabilita si sa asigure protectia si confidentialitatea acestora.

        Potrivit prevederilor art.10 alin. (6) din OUG nr.97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, se excepteaza de la plata taxelor prevazute de lege verificarile din RNEP, sau, dupa caz, furnizarea unor date cu caracter personal, solicitate in scopul exercitarii atributiilor legale, de catre :
        - institutiile publice cu atributii in domeniul apararii, ordinii publice, securitatii nationale si justitiei;
        - institutiile publice cu atributii in domeniul realizarii creantelor bugetare prin modalitatile de executare silita prevazute de lege;
        - casele de asigurari de sanatate judetene si a municipiului Bucuresti, Casa de Asigurari de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului;
        - Ministerul Sanatatii Publice, autoritatile de sanatate publică a municipiului Bucureşti;
        - Ministerul Finantelor Publice si structurile subordonate acestuia, in scopul urmaririi impozitului pe venit datorat de persoanele fizice;
        - institutiile cu atributii in domeniul protectiei drepturilor copilului si al asistentei si ocrotirii sociale a batranilor;
        - alte persoane juridice, in conditiile prevazute de lege.

- Înregistrarea naşterii - Înregistrarea căsătoriei - Divorţul pe cale administrativă - Înregistrarea decesului - Rectificarea actelor de stare civilă - Transcrierea certificatelor şi extraselor de stare civilă procurate din străinătate - Schimbarea de nume pe cale administrativă - Eliberarea certificatelor de stare civilă - Eliberarea extraselor multilingve - Eliberarea certificatului privind domiciliul înregistrat în R.N.E.P.
- Aspecte generale privind eliberarea actelor de identitate - Eliberarea primei cărţi de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani - Eliberarea primei cărţi de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani - Eliberarea cărţii de identitate în cazul expirării, modificării datelor de stare civilă, anulării, atribuirii unui nou C.N.P., schimbării sexului sau a fizionomiei - Eliberarea cărţii de identitate la schimbarea domiciliului - Eliberarea cărţii de identitate la dobândirea cetăţeniei române - Eliberarea cărţii de identitate la schimbarea domiciliului din străinătate în România - Eliberarea cărţii de identitate în cazul pierderii, furtului, distrugerii sau deteriorării actului de identitate - Eliberarea cărţii de identitate ca urmare a preschimbării buletinului de identitate - Eliberare cărţii de identitate provizorie - Eliberarea cărţii de identitate provizorii cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România - Înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei - Contravaloarea actelor de identitate - Dovada adresei de domiciliu/reşedinţă
- Stare civilă - Evidenţa persoanelor - Date cu caracter personal
BINE AŢI VENIT PE SITEUL NOSTRU !
DIRECȚIA COMUNITARĂ JUDEȚEANĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR GORJDIRECȚIA COMUNITARĂ JUDEȚEANĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR GORJ
Statistică vizitatori

- Informare cu privirela prelucrarea datelor cu carcater personal - Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal - Furnizarea datelor cu carcater persoanal din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor - Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.)